Akcje i programy

Szkolne Koło PCK działające przy naszej szkole w październiku 2011 uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,STOP BOSYM STOPOM”, dzięki której 30 najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły otrzymało bezpłatnie nowe obuwie sportowe.

Szkoła z prawami dziecka

Nauczanie i wychowanie w kontekście praw człowieka.

Nauczyciele na bieżąco są informowani o przepisach prawa w zakresie przestrzegania praw człowieka. Dokumenty szkolne (Statut, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki) oparte są na Konwencji Praw Człowieka i zawierają zagadnienia związane przestrzeganiem i ochroną praw ucznia. Plany wychowawcze poszczególnych klas zawierają zagadnienia związane z ochroną praw człowieka. W szkole prowadzone są badania dotyczące przestrzegania praw dziecka. Samorząd Uczniowski przeprowadza akcje informacyjne oraz konkursy związane z w/w tematyką. W planie WDN-u przewidziany jest udział nauczycieli w konferencji poświęconej prawom dziecka.

Szkoła bez przemocy

Od 2008 r. szkoła bierze udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy. Nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w warsztatach i szkoleniach informacyjnych z zakresu mediacji w oświacie za pomocą programu „Mediacje Rówieśnicze” realizowanego przez Polskie Centrum Mediacji. Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP.

Radosna szkoła

W 2009 r otrzymaliśmy dotację w MEN w wysokości 8.000 zł na organizację kącików zabaw w ramach projektu rządowego „Radosna szkoła”.

Program „Radosna Szkoła” został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:

  • ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
  • umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
  • stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.

Szkoła z klasą

Szkoła Podstawowa nr 2 zgłosiła swój udział do ogólnopolskiej akcji „Szkoła z klasą” dn. 4 października 2002r. Spośród 30 możliwych zadań rada Pedagogiczna wybrała 6:

  • 1F „Jak wychowywać ludzi z pasją”
  • 2B „Poinformujmy jak oceniamy”
  • 3C „Festiwal nauki”
  • 4D „Nasza mała i wielka ojczyzna”
  • 5B „Każdego można za coś pochwalić”
  • 6C „Więcej kultury”

Nad całością czuwało 6 liderów.. Każde z zadań miało jeden główny cel, który realizowano. Liderzy pisali sprawozdania z realizacji, a koordynator drogą mailową przesyłał całość do jury – komisji całej polski.
W realizacji projektu uczestniczyli, nauczyciele, uczniowie i rodzice. Po roku wytężonej pracy szkoła uzyskała tytuł „Szkoły z klasą” i potwierdzający go certyfikat.

Mleko dla szkół

Od stycznia 2008 roku szkoła uczestniczy w programie „Mleko dla szkół”. Programem objętych było od 386 do 485 uczniów. Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem „Mleko dla Szkół” ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Owoce w szkole

Od II semestru roku szkolnego 2009/2010 szkoła uczestniczy w programie „Owoce w szkole”. Program skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.