Historia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła przy ul. Wolności (dawniej ul. Kowalewskiej) powstała na początku XX wieku. Budowę zakończono w 1912 roku. Z powodu uchybień budowlanych i konstrukcyjnych szkołę oddano do użytku dopiero w 1914 r. Przeniesiono wówczas do niej dzieci ze szkoły ewangelickiej. Była to szkoła nowoczesna, wyposażona w sieć elektryczną, wodną i centralne ogrzewanie. Przy szkole wybudowano salę gimnastyczną ze sceną.

15 grudnia 1933 roku miał miejsce pożar szkoły. Ogień strawił pomieszczenia strychu oraz wieżyczkę, której już nigdy nie odbudowano. Do 1939 roku szkoła przekształcała się kolejno w Szkołę Ludową, Szkołę Żeńską oraz Szkołę Koedukacyjną. W czasie okupacji hitlerowskiej była Szkołą Ludową dla Dziewcząt.

W 1945 roku po odzyskaniu niepodległości, placówka była ponownie Szkołą Żeńską. Pierwsza rada pedagogiczna odbyła się 21 lutego 1945 roku, pod przewodnictwem kierownika szkoły p. Juliana Wacławskiego. 22 lutego 1945 r. odbyło się pierwsze po wojnie, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Nauczyciele i dzieci własnymi siłami oczyszczali i uprzątnęli gmach szkoły. Pierwszy miesiąc, do 24 marca 1945 roku szkoła była koedukacyjną, po czym zmieniła charakter na szkołę żeńską. Kierownikiem został p. Jan Szynaka.

W styczniu 1949 roku szkoła staje się Szkołą Koedukacyjną. W roku 1956 w drodze reformy szkolnictwa, szkoła naucza systemem ośmioklasowym.

W roku szkolnym 1964/65 uruchomiono pierwszy oddział klas specjalnych dla uczniów z opóźnionym rozwojem intelektualnym. Powstał jeden oddział, który liczył 19 uczniów, w tym 9 dziewczynek. Wychowawcą klasy była p. Maria Sarnowska. W kolejnych latach powstawały kolejne oddziały. Na terenie gminy klasy takie istniały tylko w naszej szkole. Ostatnia klasa specjalna opuściła mury naszej szkoły w czerwcu 2003r. Obecnie uczniowie z różnymi dysfunkcjami nauczane są w systemie indywidualnym bądź w klasach integracyjnych, które istnieją od września 2007 roku.

W roku 1968 przystąpiono do budowy nowej kuchni i jadalni, którą ukończono w 1969 r.1 stycznia 1973 roku szkoła została mianowana Zbiorczą Szkołą Gminną, do której należało 16 szkół filialnych. Dyrektorem został p. Andrzej Danyluk, zastępcami były p. Eleonora Candrer i p. Eleonora Dąbrowska.

Wiosną 1975 roku po wielu latach prac powstało boisko sportowe, przy którego budowie pracowali wyłącznie nauczyciele i uczniowie szkoły.W 1990 roku były budynek PZPR (sąsiadujący ze szkołą) został przekazany szkole. Mieszczą się w nim biblioteka, gabinet logopedyczny i pomieszczenia biurowe.Od września 2001 r. funkcjonują w budynku szkolnym toalety, które do tej pory znajdowały się w odrębnym wolno stojącym budynku.

8 września 2006 roku nadano szkole imię Jana Pawła II. We wrześniu 2008 roku rozpoczęto modernizację budynków szkolnych. Wymieniono okna, instalację centralnego ogrzewania oraz ocieplono budynki stołówki szkolnej i administracji. Remonty trwały do grudnia 2009r. W miesiącach wakacyjnych 2011 roku boisko szkolne wyłożono kostką polbrukową. W międzyczasie rozpoczęto budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego na miejscu starego. Boisko oddano do użytku z końcem marca 2012.

Po II wojnie światowej pierwsza Rada Pedagogiczna odbyła się 21 lutego 1945 roku, pod przewodnictwem kierownika szkoły p. Juliana Wacławskiego. Dzień później – 22 II 1945 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego.

Przez miesiąc do 24 III 1945 r. szkoła była koedukacyjną, po czym zmieniła charakter na szkołę żeńską. Kierownikiem jej został p. Jan Szynaka.

W połowie maja 1945 roku kierownikiem została p. Maria Manikowska (p. J. Szynaka na własną prośbę został przeniesiony na kierownicze stanowisko do szkoły we Wroniu).

Od 1 września 1945 roku nowym kierownikiem szkoły została p. Maria Liro. Podczas trwania jej kadencji w 1948 r. szkoła stała się ponownie koedukacyjną.

W latach 1950-57 kierownikiem szkoły był p. Edmund Noryśkiewicz. Po jego śmierci, na okres 6 miesięcy do 1 listopada 1957 roku stanowisko to objął p. Henryk Czapiewski.

Następnie funkcję tę powierzono p. Bronisławowi Wasielewskiemu, który pełnił ją do stycznia 1974 roku.

Pierwszym w historii szkoły zastępcą kierownika została p. Eleonora Dąbrowska, dnia 10 października 1958 r.

Od stycznia 1973 r. Gminnym Dyrektorem Szkół został p. Andrzej Danyluk.

Jak źródła podają po odejściu na emeryturę p. B. Wasielewskiego, objął on jednocześnie obowiązki dyrektora naszej szkoły. W tym czasie zastępcą dyrektora do spraw szkoły była p. Eleonora Dąbrowska, a zastępcą do spraw wychowania została p. Eleonora Cander.

W roku szkolnym 1976/77 (po odejściu p. E. Cander) funkcję zastępcy dyrektora objął p. Jerzy Węcławski, który w czerwcu 1978 r. został powołany na dyrektora Wąbrzeskiego Domu Kultury.

W roku szk. 1978/79 zastępcą dyrektora do spraw wychowania został p. Edmund Wołyniec.

W roku szkolnym 1982/83 pożegnano p. E. Dąbrowską, która po 35 latach pracy odeszła na emeryturę. Jej obowiązki przejęła p. Mirosława Korcz.

Z kolei po odejściu p. E. Wołyńca na emeryturę od września 1984 r. zastępcą dyrektora do spraw wychowania została p. Barbara Stankiewicz.

Pod koniec roku szkolnego 1987/88 p. A. Danyluk przeszedł na emeryturę i dyrektorem szkoły została p. M. Korcz, która pełniła te obowiązki do czerwca 1999 roku.

Po przejęciu funkcji dyrektora przez p. M. Korcz, jej miejsce, jako zastępcy dyrektora została p. Krystyna Jankowska.

We wrześniu 1990 r. zastępcą dyrektora został p. Izydor Żółtowski (p. B. Stankiewicz przeszła na emeryturę), a od 1 września 1991 roku, po likwidacji drugiego stanowiska zastępcy dyrektora p. K. Jankowska została ponownie nauczycielem.

Od czerwca 1999 r., gdy p. M. Korcz odeszła na emeryturę, p. I. Żółtowski pełnił obowiązki dyrektora szkoły do 15 listopada 1999 r. Od tego dnia stanowisko dyrektora naszej szkoły objął p. Artur Stupała.

W sierpniu 2001 r. p. Ewa Jędrzejewska została zastępcą dyrektora szkoły ( p. I. Żółtowski przeszedł na emeryturę), a 9 grudnia 2002 r. funkcję tę przejęła p. Aleksandra Basikowska (z racji objęcia funkcji w Radzie Miasta Wąbrzeźno, p. E. Jędrzejewska zrezygnowała z pełnienia obowiązków zastępcy dyrektora).

We wrześniu 2003 r. dyrektorem szkoły została p. Wiesława Wróblewska, po odejściu na emeryturę p. Aleksandry Basikowskiej w roku 2006 wicedyrektorem została p. Katarzyna Wąż.

08 września 2006

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wąbrzeźnie wstąpiła do grona Rodziny Szkół Jana Pawła II, liczącego już ponad 400 placówek. Oficjalnie nastąpiło to 12 lipca br uchwałą Rady Miasta, natomiast uroczystości nadania imienia miały miejsce 8 września 2006r. Do tego dnia społeczność szkolna przygotowywała się od dłuższego czasu. Wybór imienia Jana Pawła II został przyjęty jednogłośnie przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Ks. Bp. Andrzej Suski, ksiądz prałat Sławomir Oder – postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II, ksiądz sekretarz Wojciech Niedźwiecki, władze miasta: Burmistrz Miasta p. Bogdan Koszuta, Wiceburmistrz p. Zbigniew Ceglarski, Przewodniczący Rady Miasta p. Zbigniew Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty p. Marek Markowski, Dyrektor Delegatury Toruńskiej Kuratorium Oświaty p. Iwona Michałek, wizytator p. Andrzej Cherek, dyrektorzy i delegacje szkół Wąbrzeźna, Hartowca i Małego Rudnika wraz z pocztami sztandarowymi, księża wąbrzeskich parafii, dyrektorzy placówek współpracujących ze szkołą, sponsorzy, rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Po Mszy Św. uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli uroczystym korowodem do budynku szkoły. Tam, w obecności Ks. Bpa Andrzeja Suskiego, księdza prałata Sławomira Odera, księdza sekretarza Wojciecha Niedźwieckiego, władz miasta, nastąpiło poświęcenie tablicy upamiętniającej tę ważną chwilę.
Następnie zaproszono gości do Sali gimnastycznej na program artystyczny przygotowany przez dzieci z koła wokalnego „ Nuteczki z Dwójeczki” pod kierunkiem p. Doroty Pyć i p. Janusza Przybyło. Tam też miały miejsce wystąpienia gości. Jako pierwszy przemawiał ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Jego wystąpienie było szczególnie wzruszające, gdyż jako człowiek, który wielokrotnie miał sposobność rozmawiania z Ojcem Świętym i spotykający obecnie na swej drodze ludzi – świadków wielkości Jana Pawła II, opowiedział słuchaczom ciekawostki z życia patrona szkoły, anegdoty, podzielił się wrażeniami ze spotkań, wciąż podkreślając skromność Jana Pawła II.
Po księdzu prałacie gratulacje pracownikom i uczniom szkoły złożyła Dyrektor Delegatury Toruńskiej p. Iwona Michałek, oraz Burmistrz Miasta p. Bogdan Koszuta. Burmistrz przekazał szkole wspaniały dar w postaci dzieł autorstwa Ojca Świętego i o Nim mówiących. Na koniec głos zabrał dyrektor Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu, p. Bogusław Łukwiński, witając Szkołę Podstawową nr 2 w Wąbrzeźnie w Rodzinie Szkół Jana Pawła II.

Pracownicy szkoły, pragnąc, aby wszyscy mieszkańcy miasta wraz z nimi mogli uczestniczyć w uroczystościach i cieszyć się z faktu nadania szkole imienia, przygotowali niespodziankę. Zaprosili bowiem zespół Arka Noego, który tego samego dnia miał swój występ w amfiteatrze na Wąbrzeskim Podzamczu. Koncert Arki Noego poprzedziły konkursy, zabawy, występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, oraz minikoncert grupy Jordan z Wrześni k. Poznania.

Atrakcje te były możliwe dzięki hojności miejscowych sponsorów, którzy po raz kolejny udowodnili, że są niezawodnymi przyjaciółmi szkoły.

Ten wspaniały dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich w nim uczestniczących, zarówno za sprawą panującej niecodziennej atmosfery, wielości niespodzianek, wzruszeń towarzyszących przemowom i podniosłym chwilom, jak i dzięki radości, jaką przyniosła zabawa na Wąbrzeskim Podzamczu. Przede wszystkim jednak zapamiętamy ten dzień dzięki patronowi szkoły, którego nauczanie już zawsze będzie drogowskazem dla nauczycieli i źródłem poznania dla uczniów.